Love og Regler – Byggeri

Lejekontrakt mellem Miljø-og Fødevareministeriet og kolonihaveforbundet

Ordensregler 2022

Sommerbyen Vedtægter 2023

Deklaration for Ejbyvænge

Lokalplan EL30 Glostrup kommune

Persondatapolitik

old_books

Stk. b: “Haverne skal være renholdte og i orden inden 15 maj og fremdeles sommeren igennem. I tilfælde af forsømmelser er det bestyrelsens pligt at lade haverne bringe i orden for de pågældende medlemmers regning.”

Stk. c: ” Medlemmerne er til enhver tid pligtige at renholde det ud for havelodden værende gårdrum samt stianlæg ud til midten af stien”

Stk. d: “Hækbeplantningen fastsættes til en højde, der ikke må overstige 180cm. hvor hækbeplantningen udgør fælles hegn, forudsætter det begge parters accept, såfremt højden ønskes reguleret til under denne højde.
Hække klippes, når det er nødvendigt, dog senest 15. juli. hvor den udvendige hæk vender mod foreningens sti- eller friarealer, må den ikke have en udvendig bredde- målt fra stammen- der overstiger 35cm. Det påhviler medlemmet at klippe den udvendige hæk. hækaffaldet skal, umiddelbart efter arbejdets udførelse, fjernes fra foreningensanlægget.”

Såfremt arbejdet ikke er udført, vil der blive sat en ekstern gartner på til at udføre arbejdet, på medlemmets regning.