Byggeri

Inden man starter på byggeri i sin have, er det vigtigt, at man har indhentet en byggetilladelse hos Glostrup Kommune

De godkendte tegninger skal forevises bestyrelsen sammen med en kopi af byggetilladelsen inden igangsættelsen.

Da byggeri i forvejen kan være en larmende affære for de omkringboende, forventes det at man undgår unødvendig støj i form af musik til byggeriet, samt at man ikke generer de omkringboende medlemmer med kraftig arbejdsbelysning.

Læs i øvrigt Ordensregler §1, r*, nederst på siden. Her er meget nøje beskrevet, hvordan man skal forholde sig i byggefasen, så man generer sine omgivelser mindst muligt

Følgende ting kræver en byggetilladelse:

  • Nybygning af hus og terrasser
  • Tilbygning til eksisterende hus, gælder også terrasser
  • Redskabsskure, drivhuse og legehuse
  • Faskiner

Bebyggelsens omfang:

På det enkelte havelod må der i alt opføres 63 m² bebyggelse målt i grundplan (sokkel).

Der må herudover etableres tagoverdækkede arealer (typisk terrasser) på i alt 17 m².

Overdækkede terrasser skal være åbne på mindst 2 sider. Er den overdækkede terrasse placeret mellem to bygninger, skal den dog alene være åben på mindst en side.

Tagudhæng større end 50 cm regnes som en overdækning.

På det enkelte havelod må der herudover opføres fritliggende småhuse (udhuse, brændeskure, legehuse, mv.) med et samlet areal på i alt 10 m².

Såfremt udhuse, brændeskure, legehuse, mv. er sammenbygget med kolonihavehuset indgår de i beregningen af kolonihavehusets maksimale størrelse.

På det enkelte havelod må der ligeledes opføres 1 drivhus på maksimalt 10 m², samt 1 legehus på maksimalt 4 m² uden at disse skal medregnes til kolonihavehusets areal. Drivhus og legehus skal være fritliggende.

Bebyggelse skal være i 1 etage uden kælder og gulvplanet i bebyggelsen må ikke ligge lavere end terrænet udenfor.

Så længe bebyggelsens maksimale højde ikke overskrides, må der indrettes hems og andre former for indskudt etage på maksimalt 15 m2. Retningslinjer for hems

Vinduer indrettet i hems eller indskudt etage må ikke orienteres mod nabolodder eller kolonihavebebyggelse nærmere end 6 meter.   

Brug lokalplanen Lokalplan EL30 og kontakt eventuelt kommunen på telefon 4323 6100 og få råd og vejledning, før du sætter dit projekt i gang. På den måde kan du hurtigt rette projektet til efter, hvad der kan forventes at blive godkendt.

Ansøgningen skal indeholde:

Tegning af eksisterende bebyggelse på loddet

Tegninger med beskrivelse af tagets form, tag- og facadehøjder på det ny hus samt husets placering på haveloddet samt placering af vinduer, solfangeranlæg, antenner etc. Tegningerne skal være i et passende målestoksforhold og målsatte.

Opgørelse af bebyggelsens eksisterende og fremtidige arealer opdelt i kolonihavehusets areal, det overdækkede areal og det samlede areal af småhuse som skure, legehuse etc.

Beskrivelse af hvordan afledning af regnvand samt eventuel opvarmning af huset finder sted”

Yderligere oplysninger om hvordan man laver ansøgningen findes på

Vejledning til byggetilladelse

*Ordensregler § 1. r: “Alt nybyggeri af kolonihavehuse med tilhørende skure o.lign. samt tilbygninger og ændringer i eksisterende byggeri, der kræver byggetilladelse fra Glostrup Kommune, må først påbegyndes, når tegningerne er godkendte og forevist for bestyrelsen.

Den udvendige del af byggeriet skal være færdiggjort inden for senest et år fra byggetilladelsen er givet. Dette gælder også for hegn og skel.

Byggegrunden skal i den periode, byggeriet pågår, forsynes med afspærringer, så det ikke er muligt for mennesker og dyr at komme til skade på området.

I perioden 1. april til 31. oktober må støjgener i forbindelse med byggeri ikke påføres naboer i tidsrummet kl. 20:00 til 07:00.”